Aandelenopties voor startups & scale-ups

Voor startups en scale-ups gaat wellicht per 1 januari 2021 de fiscale regeling voor het toekennen van aandelenopties aan werknemers wijzigen. Het Ministerie van Financiën heeft dit in de fiscale beleidsagenda van 2019 aangekondigd. Startende ondernemingen belonen werknemers graag met aandelenopties zodat zij deze werknemers kunnen belonen zonder een marktconform salaris in geld uit te betalen en daarnaast kan hiermee de werknemer beter gebonden worden aan het bedrijf. Werknemers zijn namelijk vaak gemotiveerder op het moment dat ze een aandeel in het bedrijf hebben. Als de onderneming goed draait, zal de werknemer dit vervolgens terug zien in de waarde van zijn aandelen.

Huidige regelgeving
De belastingheffing over aandelenopties vindt momenteel plaats op het moment dat de aandelenoptie wordt uitgeoefend (of vervreemd) door de werknemer. Na de uitoefening bezit de werknemer aandelen in de onderneming. Vaak is het op dat moment echter niet mogelijk de aandelen te verkopen, waardoor er geen liquide middelen voorhanden zijn om de belastingheffing te voldoen.

Toekomstige regelgeving
Er wordt onderzocht of er een regeling is te realiseren waarbij het moment van belasting betalen wordt verplaatst van het moment van uitoefenen van de opties naar het moment van vervreemding van de met de aandelenopties verkregen aandelen. Dit zou het voor werknemers aantrekkelijker moeten maken om voor een startup of scale-up te werken. Op het moment van vervreemding van de aandelen zijn er namelijk liquide middelen om de belastingheffing te betalen. Het lijkt er vooralsnog op dat het bepalen van de verschuldigde belasting wél blijft plaatsvinden op het moment van uitoefening van de opties, alleen het betalingsmoment zou vervolgens uitgesteld kunnen worden. De aanpassing van de regeling wordt uitgewerkt en opgenomen in een wetsvoorstel met als streven een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021. Wij verwachten dat het wetsvoorstel op Prinsjesdag 2020 gepubliceerd wordt.

Huidige regelgeving startups & scale-ups
Op dit moment geldt er al een fiscale tegemoetkoming voor werknemers van een startup of scale-up die aandelenoptierechten uitoefenen. Voor zover het belastbaar bedrag onder de € 50.000 blijft, wordt niet het volledige voordeel maar slechts 75% daarvan in aanmerking genomen als loon. De overige 25% van het voordeel ontvangt de werknemer onbelast. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet de werkgever een S&O verklaring (WBSO) hebben als starter in het jaar van toekennen van het optierecht. Het optierecht mag niet eerder dan 12 maanden na de toekenning uitgeoefend worden en moet binnen vijf jaar zijn uitgeoefend om de korting van 25% toe te kunnen passen. Bovendien geldt de voorwaarde (om verboden staatssteun te voorkomen) dat de werkgever een verklaring heeft van RVO waarin voor werknemers die onder de werknemersverzekeringen vallen wordt verklaard dat van staatssteun geen sprake is. In principe vervalt deze regeling per 2022, tenzij uit de geplande evaluatie in 2021 blijkt dat de regeling gehandhaafd moet worden.

Mocht u meer informatie willen over het belonen van uw werknemers met aandelenopties, neem dan contact op met onze loonbelastingspecialisten, Hans de Vries en/of Remko Jellema